Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Pedicure Praktijk Charelle Manders

 

Artikel 1. Algemeen

 • Pedicure Praktijk Charelle Manders is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 59833882 en is als PROVOET en PROCERT lid aangesloten bij de brancheorganisatie van pedicures en het kwaliteitsregister voor pedicures.
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de medisch pedicure praktijk en een cliënt waarop Pedicure Praktijk Charelle Manders deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

Artikel 2. Diensten

 • Pedicure Praktijk Charelle Manders zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3. Afspraken

 • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt.
 • Bij verhindering dient de cliënt deze z.s.m. – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure Praktijk Charelle Manders door te geven. Dit kan telefonisch of per e-mail.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure Praktijk Charelle Manders 50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure Praktijk Charelle Manders de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Bij verhindering van de afspraak door Pedicure Praktijk Charelle Manders, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
 • Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Tarieven en betaling

 • Pedicure Praktijk Charelle Manders vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Praktijk Charelle Manders
 • Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

Artikel 5. Personeel in de praktijk

 • Indien Pedicure Praktijk Charelle Manders dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

Artikel 6. Persoonsgegevens en privacy

 • De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Praktijk Charelle Manders. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure Praktijk Charelle Manders opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Artikel 7. Geheimhouding

 • Pedicure Praktijk Charelle Manders is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Praktijk Charelle Manders verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Pedicure Praktijk Charelle Manders kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Praktijk Charelle Manders is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal

 • De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicure Praktijk Charelle Manders.
 • Diefstal wordt door Pedicure Praktijk Charelle Manders altijd gemeld bij de politie.

Artikel 10. Garantie

 • Pedicure Praktijk Charelle Manders geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt

Artikel 11. Klachten

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een producten, moet deze z.s.m., doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure Praktijk Charelle Manders
 • Pedicure Praktijk Charelle Manders dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Praktijk Charelle Manders de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicure Praktijk Charelle Manders en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 12. Gedrag

 • De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemene aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Praktijk Charelle Manders het recht de cliënt toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

 • Op welke overeenkomst tussen Pedicure Praktijk Charelle Manders en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalen.d. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in mijn behandelingen?

Neem dan contact met me op!


Bereikbaarheid


Maandag 08.30 - 14.30 / 17.30 - 22.00
Dinsdag 08.30 - 14.30 / 17.30 - 22.00
Woensdag 17.30 - 22.00
Donderdag 17.30 - 22.00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Alleen op afspraak

06 153 219 51


Neem contact met me op


Over mij

De praktijk

Na 3 jaar voor een werkgever te hebben gewerkt en ervaring op gedaan te hebben was het tijd om in maart 2014 mijn eigen pedicure praktijk te starten. Hier heb ik fulltime gewerkt tot 2021. Sinds ons derde kindje geboren is, werk ik hier +/- 30uur.

Charelle Manders

In 2011 heb ik mijn diploma behaald voor de opleiding pedicure, tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij een praktijk in Veldhoven. Na deze opleiding ben ik hier gaan werken en daarnaast ben ik verder gaan studeren voor Medisch Pedicure, waarvan ik het diploma in 2012 heb behaald. Het diploma voor Oncologisch Voetzorgverlener behaalde ik in 2018.

Branche-organisatie voor pedicure

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie voor de pedicure. Alle leden van ProVoet hebben een door de branche erkend diploma. De ProVoet pedicure behandelt uw voeten op een professionele manier.